Pravidla TVÁŘ SCARLETT 2019 – obchodní podmínky | Tvář Scarlett

Pravidla TVÁŘ SCARLETT 2019 – obchodní podmínky

I. Preambule
- Soutěž TVÁŘ SCARLETT 2019 (dále jen „Soutěž“) je zaměřena na všechny dívky a ženy bez ohledu na jejich výšku či váhu. Soutěž slouží jako kulturně-vzdělávací projekt, který přináší soutěžícím možnost vyzkoušet si jaké to je být modelkou.
- Soutěž vyhlašuje společnost SSP COMPANY s.r.o., se sídlem Smilova 485, Pardubice 530 02, IČ: 03221016 (dále jen „Vyhlašovatel“ nebo „Pořadatel“).
- Tato obecně závazná pravidla soutěže TVÁŘ SCARLETT pro ročník 2019 (dále jen „Pravidla“) se řídí právními předpisy České republiky.
- Dívka, jež splňuje podmínky uvedeny v čl. III těchto pravidel a zašle vyplněnou přihlášku umístěnou výhradně na webu soutěže - https://www.tvarscarlett.cz/prihlaseni, se automaticky stává účastnicí soutěže (dále jen „Účastnice“)

II. Vyhlášení soutěže
- Soutěž je oficiálně vyhlášena v dubnu 2019. Přihlašování do Soutěže probíhá od poloviny srpna 2018 do konce září 2018 na internetových stránkách Soutěže www.tvarscarlett.cz
- Podmínkou přijetí do Soutěže je splnění podmínek uvedených v čl. III. Přesný čas a místa konání jednotlivých akcí jsou zveřejněna způsobem uvedeným v čl. IV. těchto pravidel.
- Soutěž probíhá v několika vzájemně na sebe navazujících událostech nazývaných:
o Online přihlášení
o Neveřejný výběr semifinalistek porotou soutěže
o Semifinále s výběrem finalistek
o Focení v ateliéru
o Semináře
o Soustředění
o Finále

III. Podmínky pro Účastnice, Semifinalistky a Finalistky
- Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která vyplní přihlašovací formulář a jeho odesláním souhlasí s podmínkami Soutěže
- Účastnicí Soutěže je osoba ženského pohlaví, která soutěží v základním kole na základě řádně vyplněné a zaslané přihlášky. Základní kolo je neveřejné a vybraná porota ročníku 2019 v něm na základě přihlášek vybere maximálně 50 dívek, které budou pozvány na semifinále.
- Semifinalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která postoupí ze základního kola („neveřejného výběru porotou“), do semifinále soutěže (dále jen „Semifinalistka“).
- Finalistkou Soutěže je osoba ženského pohlaví, která postoupí ze Semifinále dále a zúčastní se soustředění, seminářů a focení Soutěže a Finálového večera (dále jen „Finalistka“).
- Účastnicí, Semifinalistkou a Finalistkou soutěže se může stát pouze osoba ženského pohlaví splňující níže uvedené podmínky (dále také jen „Soutěžící“):
o datum narození od 1. října 2000
o občanství České republiky
o bez exkluzivní smlouvy s modelingovou agenturou či s písemným potvrzením, že v případě postupu do Semifinále má dotyčná s agenturou dohodnuto ukončení takové exkluzivní smlouvy ke dnu Semifinále
o podpis prohlášení o souhlasu s těmito Pravidly
o bezúhonná (nemající záznam ve výpise z rejstříku trestů), a absolutní neúčast v materiálech, ve kterých by osoba, jméno, podobizna nebo jiný obrazový, zvukový nebo obdobný záznam mohl být dán do souvislosti s výrobou erotických, pornografických materiálů, provozováním prostituce nebo jinou činností, která je v rozporu s platnými právními předpisy nebo pravidly slušnosti.
- Pokud Vyhlašovatel kdykoliv v průběhu Soutěže zjistí, že Účastnice, Semifinalistka a Finalistka nesplňuje, popřípadě porušuje podmínky Soutěže, je oprávněn ji z dalšího průběhu Soutěže vyřadit.
O tom, zda Účastnice, Semifinalistka, Finalistka splňuje či porušuje podmínky Soutěže, rozhoduje výlučně vyhlašovatel, a proti jeho rozhodnutí není přípustné odvolání.
- Semifinalistky a Finalistky jsou povinny založit si FACEBOOK stránky, pokud je ke dni semifinále nemají.
- Semifinalistky a Finalistky jsou povinny mít veřejně dostupný svůj oficiální FACEBOOK profil.
- Každá účastnice, která se přihlašuje do kategorie TVÁŘ SCARLETT 2019 je automaticky přihlášena současně do kategorie SCARLETT ONLINE.
- Semifinalistky a finalistky jsou povinny být po celou dobu trvání soutěže od semifinále po finále aktivní na sociální síti za účelem zisku podpory pro svou osobu ze strany ostatních uživatelů. Tímto je myšleno sdílení příspěvků, fotografií ze soutěže a videí, které vyhlašovatel zveřejňuje na svém FACEBOOK profilu o jejich osobě.

IV. Semifinále
- Je předpoklad, že semifinále proběhne v říjnu 2018. O termínu a lokaci budou Semifinalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Dále bude uveřejněn na webových stránkách www.tvarscarlett.cz v sekci harmonogram.
- Pokud se Semifinalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na místo Semifinále včas, bude ze Soutěže Vyhlašovatelem vyřazena. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
- Semifinalistka je povinna stvrdit svým podpisem Čestné prohlášení o tom, že splňuje podmínky Soutěže. Pokud tuto povinnost nesplní, je vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže vyřadit. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení Semifinalistky není přípustné odvolání.
- Na Semifinále si Semifinalistka s sebou přinese:
- Doklad totožnosti ve smyslu příslušných právních předpisů (občanský průkaz nebo cestovní pas).
- Ze Semifinále postupuje do finálového výběru celkem deset dívek, Finalistek. Výběr Finalistek provádí Porota Vyhlašovatel si vyhrazuje právo počet Finalistek zvýšit či snížit.

V. Soustředění
- Je předpoklad, že první soustředění proběhne v průběhu ledna 2019. O přesném termínu a lokaci Soustředění budou Finalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání Soustředění. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání přípustné.
- Pokud se Finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na Soustředění, je Vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle rozhodnutí vyhlašovatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí vybraná Porota ročníku 2019. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele o vyřazení Finalistky není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.
- Tyto podmínky platí i pro druhé soustředění, kde je předpoklad, že proběhne v průběhu dubna 2019. Informace o přesném termínu finalistky obdrží prostřednictvím emailu. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání Soustředění. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání přípustné.

VI. Finále
- Je předpoklad, že Finále bude probíhat v průběhu dubna 2019. O přesném termínu a lokaci finále budou finalistky vyrozuměny písemně, a to e-mailem. Vyhlašovatel si vyhrazuje právo změnit formu i termín konání finále. Proti rozhodnutí Vyhlašovatele není odvolání přípustné.
- Pokud se finalistka z jakýchkoliv důvodů nedostaví na aktivity finalistek v období říjen 2018 – květen 2019 či na finálové přípravy bez předchozí omluvy a písemného souhlasu Vyhlašovatele, je Vyhlašovatel oprávněn ji ze Soutěže s okamžitou platností a účinností vyřadit. Na její místo může dle rozhodnutí Vyhlašovatele nastoupit náhradnice. Náhradnici určí Porota. Proti rozhodnutí vyhlašovatele o vyřazení finalistky není přípustné odvolání. Proti rozhodnutí Poroty o určení náhradnice není odvolání přípustné.
- Ve finále jsou zvoleny:
TVÁŘ SCARLETT 2019 (hlavní kategorie ročníku)
SCARLETT ONLINE (kategorie dívka internetu a sociálních sítí)
- Je předpoklad, že volba titulu TVÁŘ SCARLETT 2019 proběhne formou hlasování vybrané poroty ročníku, proti rozhodnutí poroty není odvolání přípustné.
- Je předpoklad, že volba titulu SCARLETT ONLINE 2019 proběhne formou hlasování na internetu nebo SMS hlasováním, proti výsledku tohoto hlasování není odvolání přípustné.
- Každý Porotce má ve finále k dispozici 1 hlas, který může dle vlastního uvážení přidělit dívce, která jej nejvíce zaujme na příslušnou hlasovací listinu a předá svůj návrh na hlasovací listině odpovědné osobě za TVÁŘ SCARLETT. Ta sečte výsledky a předá předsedkyni / předsedovi poroty.
- Vyhlašovatel není odpovědný za případně výpadky hlasování na internetu nebo prostřednictvím SMS. V případě, že takový případ nastane, vybere vítězku SCARLETT ONLINE odborná porota. Proti takto nastalé mimořádné situaci zaviněné výpadkem techniky není odvolání možné.

VII. Ceny a dary
- Soutěžící svou účastí v Soutěži bere na vědomí, že získanou cenu či dar nelze vyměnit za jinou cenu či dar, ani za ni nelze požadovat finanční náhradu či jinou kompenzaci. Vyhlašovatel neodpovídá za kvalitu a stav ceny či daru, a jakákoliv případná reklamace musí být učiněna u dodavatele této ceny či daru.
- Ceny a dary ze Soutěže nejsou právně vymahatelné a na jejich poskytnutí není právní nárok.
- Z cen a darů, které Soutěžící získají ze Soutěže, zaplatí Soutěžící daň v souladu s právními předpisy České republiky, pokud tyto ceny a dary takové povinnosti podléhají. Pod pojmem ceny a dary se rozumí např. finanční plnění, zboží, služby, zájezdy, ubytovaní, jízdenky a/nebo letenky apod. Odmítnutí ceny některou ze Soutěžících bude znamenat propadnutí dané ceny.
- Předání všech cen předpokládá splnění závazku dodavatele každé ceny tuto cenu dodat. TVÁŘ SCARLETT 2019 nenese odpovědnost za nesplnění závazku dodavatele, případné prodlení dodavatele s dodávkou ceny nebo stav, v němž bude cena dodána.
- Nedodržení pravidel Soutěže může vést k diskvalifikaci Soutěžících a propadnutí jakýchkoli věcných či peněžních cen/darů.

VIII. Obecná ustanovení
- Soutěžící je výhradně fyzickou osobou a souhlasí tímto se zpracováním svých osobních údajů v souladu s nařízením Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. 4. 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)., v platném znění, a to pro účel Soutěže, a to na dobu nezbytně nutnou, nejdéle do písemného odvolání. Soutěžící dále vyjadřují souhlas s uvedením svého jména, příjmení a bydliště, popř. dalších nezbytných údajů, v rámci zveřejnění výsledku soutěže a jejího výherce. Soutěžící má také právo kdykoliv tento souhlas odvolat, a to písemně na adrese SSP COMPANY s.r.o., Smilova 485, Pardubice 530 02. Soutěžící má také právo kdykoliv požádat zpracovatele o doložení všech jím vedených osobních údajů o její osobě, prostřednictvím emailu – info@tvarscarlett.cz
- Soutěžící se zavazuje zachovávat mlčenlivost o obsahu jí předložených smluv a dokumentů souvisejících s účastí v Soutěži a tyto nepředávat třetím osobám. Soutěžící se dále zavazuje, že nebude nepravdivě a zkresleně informovat média o průběhu soutěže. V případě porušení těchto závazků odpovídá Soutěžící za způsobenou škodu.
- Vyhlašovatel není odpovědný za jakékoliv technické problémy vzniklé při přenosu dat elektronickými prostředky.
- Vyhlašovatel tímto nepřebírá vůči účastníkům této soutěže žádné jiné závazky a tito nemají právo na jakákoliv jiná plnění, než definují tyto podmínky.
- Soutěžící poskytuje Vyhlašovateli oprávnění k užití fotografií, audiovizuálních záznamů a ostatních výstupů ze svého výkonu v rámci své prezentace na soutěži TVÁŘ SCARLETT 2019 všemi způsoby uvedenými v ust. § 71 zák. č. 121/2000 Sb., autorský zákon, ve znění pozdějších předpisů. Pořadatel je dále oprávněn poskytnout podlicenci. Celý výkon nebo jeho část bude zejména užit jako upoutávka nebo v rámci dokumentárního pořadu apod. týkající se soutěže, při prezentování soutěže před veřejností (ať již v tisku, na tiskových materiálech a reklamních plochách, kalendáři, v rozhlase, televizi, na internetu a podobně) a současně dává soutěžící souhlas k odvysílání svého výkonu na celoplošné televizní stanici (ať již v přímém přenosu nebo ze záznamu).
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž kdykoli zrušit či změnit pravidla.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo Soutěž či její pořádání převést na třetí osobu.
- Vyhlašovatel si vyhrazuje právo ve všech případných sporech vzniklých z této Soutěže učinit konečné rozhodnutí.

V Pardubicích, dne 31. 7. 2018.

Partneři